fbpx

Bespaargelijk.nl biedt een dienst waarbij bedrijven (hierna genoemd Deelnemers) contactgegevens ontvangen van consumenten en bedrijven (hierna genoemd Aanvragers) die een offerte hebben aangevraagd via één of meerdere aan Bespaargelijk.nl gelieerde websites. Deze algemene voorwaarden   zijn beschreven voor Deelnemers welke een contract zijn overeengekomen middels een opgenomen mondelinge overeenkomst (voicelog) of ondertekening van een contract. 

 heeft als doel om Deelnemers en Aanvragers met elkaar in contact te brengen om een win-win-situatie te creëren. Deelnemers kunnen potentiële klanten vinden en Aanvragers ontvangen vrijblijvend één of meerdere offertes van Deelnemers tot een maximum van vier offertes. Deelnemers en Aanvragers die  gebruik maken van de diensten van Bespaargelijk.nl gaan akkoord met deze algemene voorwaarden en erkennen deze te hebben gelezen en geaccepteerd.

Offerteaanvragen

Deelnemers zijn verplicht een geldig en werkend e-mailadres aan te verstrekken. Offerteaanvragen worden naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor controle of verstuurde aanvragen die in de spamfilter terecht zijn gekomen. Dit kan geschieden wanneer Deelnemer zijn of haar veiligheidsinstellingen aanpast tijdens de samenwerking.

Bespaargelijk.nl verstuurt Deelnemers enkel offerteaanvragen uit de door hen geselecteerde regio’s en sectoren.

Deelnemers kunnen bij Bespaargelijk.nl een maximum instellen voor het ontvangen van offerteaanvragen. Het maximum aantal ingestelde offerteaanvragen zal nooit worden overschreden. Deelnemer accepteert dat het aantal offerteaanvragen kan variëren en dat het maximum aantal opgegeven offerteaanvragen niet altijd gehaald kan worden. Alleen door Bespaargelijk.nl daadwerkelijk verzonden offerteaanvragen zullen in rekening worden gebracht.

Bespaargelijk.nl verzendt haar offerteaanvragen naar maximaal 4 Deelnemers. Offerteaanvragen worden nooit naar meer Deelnemers verzonden.

Bespaargelijk.nl zorgt ervoor dat Deelnemers voldoende informatie verkrijgen om met de Aanvrager in contact te treden.

Het kan voorkomen dat een door Deelnemer geselecteerde regio vol zit. In dit geval rouleren de Deelnemers binnen het afgesproken maximum. Bespaargelijk.nl  behoudt zich het recht voor te bepalen naar welke Deelnemers offertes te verzenden.

Onjuiste of onvolledige offerteaanvragen

Het is voor Deelnemers mogelijk om offerteaanvragen te reclameren. Hiervoor dient een geldige reden te zijn, namelijk:

Dubbele aanvraag: Er mag op dubbel gereclameerd worden indien de lead binnen 6 maanden dubbel is gestuurd.

Onjuiste contactgegevens: het opgegeven telefoonnummer en/of e-mailadres van de Aanvrager is onjuist waardoor de Deelnemer niet in contact kan treden met de Aanvrager;

Onjuiste sector: de beschrijving van de offerteaanvraag komt niet overeen met de sector waarin Aanvrager een aanvraag heeft gedaan.

Niet geselecteerde regio: de door Aanvrager opgegeven postcode of woonplaats komt niet overeen met de door Deelnemer geselecteerde regio.

 Sollicitatie: de offerteaanvraag betreft een sollicitatie of studieproject.

Om een offerteaanvraag te reclameren overeenkomstig met de in artikel 8 benoemde punten, dient de Deelnemer binnen vijf werkdagen na ontvangst een verzoek tot reclamatie in te dienen bij Bespaargelijk.nl. De reclamatie zal door Bespaargelijk.nl in behandeling worden genomen en indien de reclamatie gerechtigd is, zal deze met de factuur van de lopende maand worden verrekend. Bespaargelijk.nl behoudt zich het recht voor te bepalen of een verzoek tot reclamatie al dan niet gegrond is. Dit verzoek kunt u indienen bij via ons algemene e-mailadres: info@Bespaargelijk.nl.

Aanbrengen van wijzigingen door Deelnemer

Deelnemers kunnen op ieder moment zijn of haar gegevens aanpassen. Bespaargelijk.nl zal de aanpassingen binnen maximaal 48 uur verwerken.

Het is voor Deelnemers toegestaan om op ieder moment het maximum aantal offerteaanvragen te verhogen of te verlagen. Deelnemers bepalen zelf hoeveel aanvragen zij maximaal per maand toegestuurd zullen krijgen. Dit aantal kan op ieder moment worden aangepast naar wens (minimaal zes).

Tarieven

De Deelnemer gaat akkoord met betaling van het afgesproken tarief per lead.

De tarieven en Algemene Voorwaarden kunnen door Bespaargelijk.nl op ieder moment worden aangepast. Bespaargelijk.nl is verplicht de Deelnemer minimaal één maand van te voren in te lichten omtrent eventuele wijzigingen of aanpassingen. De Deelnemer heeft het recht om binnen één maand na zulk soort mededelingen per brief of e-mail aan te geven niet akkoord te gaan met de aanpassing of wijziging. In dit geval zal de samenwerking worden stopgezet en zal de Deelnemer geen offerteaanvragen meer ontvangen. Indien de Deelnemer niet reageert op de door Bespaargelijk.nl aangekondigde aanpassing of wijziging zal deze stilzwijgend door de Deelnemer worden geaccepteerd.

Bespaargelijk.nl ontvangt haar inkomsten slechts uit een vast overeengekomen bedrag per offerteaanvraag en heeft geen recht om commissie te ontvangen over bedragen die door Aanvragers aan Deelnemers zijn betaald voor diensten verricht door Deelnemers.

Bespaargelijk.nl is gerechtigd om een administratieve boete op te leggen aan de Deelnemer indien de offerteaanvragen te laat worden betaald. Dit om gemaakte bankkosten te kunnen dekken. Verder is Bespaargelijk.nl gerechtigd om 2% rente per maand in rekening  te brengen over de achterstallige betaling, geteld vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van betaling door de Deelnemer.

Facturen

Bespaargelijk.nl verstuurt maandelijks een factuur per e-mail aan Deelnemer voor de ontvangen offerteaanvragen uit de vorige maand. Ook ontvangt Deelnemer een bijlage bij de factuur met daarin een overzicht van de ontvangen en gereclameerde offerteaanvragen. De factuur wordt rond de eerste van de maand per e-mail aan de Deelnemer verzonden.

Indien Deelnemer bezwaren heeft tegen de factuur, dienen deze bezwaren uiterlijk vijf werkdagen na factuurdatum kenbaar te worden gemaakt aan Bespaargelijk.nl. Dit kan alleen schriftelijk of per e-mail. Eventuele correcties zullen worden verrekend met de factuur van de lopende maand.

Wanneer Deelnemer niet aan de afgesproken betalingstermijn kan voldoen zal Bespaargelijk.nl tweemaal een aanmaning versturen aan de Deelnemer. De aanmaningen zullen los van elkaar worden verstuurd met een tussenliggende periode van veertien dagen. Indien de Deelnemer geen gehoor geeft aan de verstuurde aanmaningen, zal de zaak worden overgedragen aan ons incassobureau.

Duur van de overeenkomst en opzegging

Bespaargelijk.nl werkt niet op contractbasis. De Deelnemer is gerechtigd te allen tijde de samenwerking per direct te beëindigen.

Indien Deelnemer de samenwerking wenst te beëindigen dient er een brief of e-mail verstuurd te worden. Deelnemer ontvangt dan binnen twee werkdagen een bevestiging van de beëindiging van de samenwerking met Bespaargelijk.nl.

Deelnemer gaat akkoord dat na beëindiging van de samenwerking alle openstaande facturen dienen te worden voldaan.

Bespaargelijk.nl is gerechtigd te allen tijde een aanmelding van een Deelnemer zonder opgaaf van reden te weigeren. Verder behoudt Bespaargelijk.nl zich het recht voor om Deelnemers die zich niet houden aan onze Algemene Voorwaarden zonder bericht uit te sluiten van deelname. Bespaargelijk.nl zal eerder betaalde bedragen niet terug betalen, tenzij het een dubbel betaalde factuur betreft.

Aansprakelijkheid

De door de Deelnemer ontvangen offerteaanvragen, mogen nooit worden doorgestuurd aan derden. Het is ten strengste verboden offerteaanvragen, hetzij gratis, hetzij tegen betaling over te dragen aan derden en tegen de strenge regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien Bespaargelijk.nl dit opmerkt, zal de samenwerking per direct worden beëindigd en zal de Deelnemer een geldboete worden opgelegd van €750,- per doorgestuurde offerteaanvraag.

Bespaargelijk.nl biedt geen garanties dat de Deelnemer opdrachten verkrijgt middels de aangeleverde offerteaanvragen. Wel kan de Deelnemer gebruik maken van de door Bespaargelijk.nl aangeboden offertehulp en verkooptips.

Bespaargelijk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld en is niet verantwoordelijk voor contracten van Deelnemers met Aanvragers, betalingen aan Deelnemers door Aanvragers of geschillen tussen Deelnemers en Aanvragers. Bespaargelijk.nl biedt  nimmer garanties met betrekking tot de mate van interesse van Aanvragers, de kredietwaardigheid van Aanvragers, de accuraatheid van de door Aanvragers geboden informatie of dat Aanvragers Deelnemers daadwerkelijk zullen inhuren om de opdracht uit te voeren. Bespaargelijk.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld door de Deelnemer in verband met wat voor schade dan ook geleden.

Eigendomsrecht

De naam, handelsmerken, logo’s en inhoud van de websites van Bespaargelijk.nl zijn eigendom van Bespaargelijk.nl en mogen nimmer worden gebruikt op wat voor manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van Bespaargelijk.nl.

Deelnemer gaat akkoord met het feit dat de gegevens die door hem aan Bespaargelijk.nl worden verstrekt gebruikt mogen worden ter publicatie op websites uitgegeven door Bespaargelijk.nl of kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden zonder enige vorm van vergoeding voor Deelnemer.

Het is Bespaargelijk.nl toegestaan om Aanvragers een enquête te versturen ten behoeve van een marktonderzoek.

Deelnemer accepteert dat Bespaargelijk.nl in contact mag treden met de klanten van de Deelnemers voor het verkrijgen van informatie, opmerkingen, tevredenheidscores en/of beoordelingen omtrent de verrichte diensten van de Deelnemer. Aanvragers en Deelnemers gaan akkoord met gebruik en publicatie van de verkregen informatie door Bespaargelijk.nl.

Indien één of meer van de bepalingen of een onderdeel daarvan uit deze Algemene Voorwaarden, dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn, dan wel vernietigd worden, dan laat dat voor het overige van de  inhoud van deze Algemene Voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.

Recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

>